Οδηγίες Ερευνητικών Εργασιών

Ο παρών οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση της εργασίας σας. Η μορφή μιας εργασίας και, φυσικά, η τεκμηρίωσή της (παραπομπές στη βιβλιογραφία, αναφορές) είναι σημαντική και κρίνεται μαζί με το περιεχόμενό της. Εξίσου σημαντική είναι και η ικανότητα ορθής χρήσης της ελληνικής (ορθογραφία, σύνταξη, διατύπωση).

Μορφή Εργασίας

Η αρτιότητα της μορφής, η τάξη, η καθαρότητα και η συνέπεια στην τήρηση των κανόνων της μορφής από πολλές απόψεις αποτελεί εξίσου τεκμήριο της σοβαρότητας του γράφοντα και του επιστημονικού χαρακτήρα μιας εργασίας.

Εξώφυλλο

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα του Word Εισαγωγή ή Εξώφυλλο)

Στο εξώφυλλο της εργασίας μας θα πρέπει να αναγράφονται:

1.     Το όνομα του σχολείου

2.     Ο τίτλος της εργασίας

3.     Η περιοχή

4.     Τα ονόματα των μαθητών (με μικρότερα γράμματα, καθώς η ομάδα μας αποτελείται από αρκετά άτομα)

5.     Το όνομα του επιβλέποντος διδάσκοντα

 Κατάλογος περιεχομένων

Κάθε εργασία πρέπει να περιλαμβάνει μετά το εξώφυλλο κατάλογο περιεχομένων. Εκεί θα αναφέρονται όλες οι ενότητες, οι υποενότητες και τα τυχόν παραρτήματα που ακολουθούν το κυρίως κείμενο. Οι αριθμοί των σελίδων που αφορούν στα διακριτά τμήματα της εργασίας πρέπει να δίνονται στοιχισμένα δεξιά στα αντίστοιχα τμήματα της εργασίας.

 Πρόλογος

Πρώτο κομμάτι της εργασίας μας είναι ο πρόλογος. Εδώ μπορούμε να παρουσιάσουμε το  «πρόβλημα» ? θέμα της ερευνητικής μας εργασίας (δίνουμε, δηλαδή, την ταυτότητα της εργασίας). Επίσης θα αναφερθούμε στο σκοπό της, τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί, τι στοιχεία θα προκύψουν από την εργασία καθώς και τη μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήσαμε καθ? όλη τη διάρκεια του τετραμήνου.

Θεωρητικό μέρος

Αποτελεί το κυρίως μέρος της ερευνητικής μας έκθεσης. Σ? αυτό το μέρος θα δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την κάθε υποενότητα της εργασίας μας. Θα γίνει περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκε, τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στην περίπτωση που πραγματοποιήσουμε έρευνα δημοσκόπησης (μέσω ερωτηματολογίων) είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στην αξιοπιστία της έρευνας μας καθώς και τις μεταβλητές που λάβαμε υπόψη.

 Επίλογος

Εδώ θα γίνει αναφορά στα συμπεράσματα της έρευνας μας καθώς και στα οφέλη που αποκομίσαμε υλοποιώντας το ερευνητικό αυτό έργο. Τέλος μπορούμε να επισημάνουμε προτάσεις συμπληρωματικής μελλοντικής έρευνας.

Μετά το τέλος της ερευνητικής μας έκθεσης δεν ξεχνάμε να συμπεριλάβουμε τη Βιβλιογραφία (τις πηγές των πληροφοριών που χρησιμοποιήσαμε).

Στο Παράρτημα εντάσσουμε το Ερωτηματολόγιο ως εργαλείο της έρευνας που πραγματοποιήσαμε.

Κείμενο

Σχετικά με το γραπτό μέρος της εργασίας μας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξής:

     Μορφή: Για να είναι η εργασία μας πέρα από ευπαρουσίαστη και ευανάγνωστη, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στη μορφή του κειμένου. Επιλέγουμε ένα ευανάγνωστο τύπο γραμματοσειράς και χρησιμοποιούμε τον ίδιο τύπο σ? όλο το μήκος του κειμένου.

     Μέγεθος: Δεν χρησιμοποιούμε πολύ μικρή (κάτω από 10) αλλά ούτε και πολύ μεγάλη (πάνω από 14) γραμματοσειρά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς ή τύπο, στους τίτλους κάθε ενότητας, χωρίς μεγάλες όμως αποκλίσεις από το κείμενο.

     Στοίχιση: Εφαρμόζουμε πλήρη στοίχιση στο κείμενό μας και αν θέλουμε να επισημάνουμε τις αλλαγές παραγράφων, χρησιμοποιούμε την εσοχή πρώτης γραμμής.

     Κεφαλίδα ? Υποσέλιδο:Στην κεφαλίδα γράφουμε συνήθως τον τίτλο της Ερευνητικής μας εργασίας ενώ στο υποσέλιδο τον αριθμό σελίδας

     Χρήση σωστής γραμματικής & συντακτικού: Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στο κείμενο πρέπει να διορθώνονται με την προσεκτική επανεξέταση του κειμένου. Τα ορθογραφικά λάθη, «χαλούν» τη γενική εικόνα της εργασίας και δείχνουν προχειρότητα στην εκπόνησή της.

     Εικόνες, Σχεδιαγράμματα, Γραφήματα, Πίνακες: Μπορούν να είναι ενταγμένα ενδιάμεσα από το κείμενο (αναδίπλωση κειμένου: ερμητική, τετράγωνη κλπ) είτε στο τέλος της κάθε σελίδας. Συνιστάται να φέρουν λεζάντα και να είναι αριθμημένα. Η λεζάντα βρίσκεται κάτω σε διαφορετική και μικρότερου μεγέθους γραμματοσειρά από αυτήν του κειμένου.

Έκταση Εργασίας

Η έκταση της εργασίας εξαρτάται από το θέμα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γράφουμε τόσες πληροφορίες ώστε να έχουμε καλύψει το θέμα που αναλύουμε αλλά χωρίς να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες πληροφορίες. Στο παράρτημα παραθέτουμε όλα τα διαγράμματα, ένα σε κάθε σελίδα.

 Τι πρέπει να αποφύγουμε: Η έννοια της λογοκλοπής

Η έννοια της λογοκλοπής εμπεριέχει το σύνολο των προβλημάτων κακής ή ελλιπούς χρήσης βιβλιογραφικών αναφορών σε επιστημονικό κείμενο. Με απλά λόγια λογοκλοπή έχουμε:

α)  όταν κάποιος παίρνει ολόκληρο κείμενο και το παρουσιάζει ως δικό του &

β) όταν κάποιος παίρνει κομμάτια από μια πηγή και τα παραφράζει ωστόσο
    δεν σημειώνει την πηγή προέλευσής τους.

Η λογοκλοπή, μπορεί να αποφευχθεί όταν οτιδήποτε και αν χρησιμοποιήσουμε (κείμενο, φωτογραφία, πίνακα, κτλ) από οποιαδήποτε πηγή (internet, βιβλία, ειδικούς, κτλ) , το αναφέρουμε στη βιβλιογραφία της εργασίας μας.

 Βιβλιογραφία

1.     Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Κέρκυρα 2/10/2009

2.     Οδηγός εκπόνησης επιστημονικών εργασιών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής»